PROJEKT STATUTU NIEPUBLICZNEJ OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ATENA

 

 

SPIS TREŚCI

 

ROZDZIAŁ I PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY

ROZDZIAŁ III ORGANY SZKOŁY ORAZ ICH KOMPETENCJE, WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA

ROZDZIAŁ IVORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA PRACOWNI I WARSZTATÓW SZKOLNYCH

ROZDZIAŁ VI SPOSÓB ORGANIZACJI I REALIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WOLONTARIATU

ROZDZIAŁ VII ORGANIZACJA WENĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

ROZDZIAŁ VIII ZADANIA NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

ROZDZIAŁ IX  WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

ROZDZIAŁ X UCZNIOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI. NAGRODY I KARY

ROZDZIAŁ XI ZASADY NABORU UCZNIÓW DO SZKOŁY

ROZDZIAŁ XII ZASADY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

ROZDZIAŁ XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Cały statut do pobrania poniżej:

 

POBIERZ STATUT

Misją szkoły jest wychowanie uczniów oraz kształtowanie ich postaw w duchu tolerancji, rzetelności i szacunku do osoby ludzkiej. Chcemy stwarzać otoczenie,które będzie sprzyjało otwarciu uczniów na problemy współczesnego Świata i wyposażyć ich w szeroki zakres wiedzy i kompetencji.Pragniemy, aby nasi uczniowie stali się osobami odpowiedzialnymi, kreatywnymi i wrażliwymi, zdolnymi do wykorzystania własnego potencjału.